Realest3 Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Realest3 Oy
Y-tunnus: 2660372-3
Osoite: Kullervonkatu 23 A 18, 33500 Tampere
Puhelin: 010 505 7351


2. Yhteystiedot

Realest3 Oy


3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia Realest3 Oy:n rekistereitä:

 • Asiakasrekisteri
 • Markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen keräämisen ja käyttämisen tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on rekisterinpitäjän sopimus- tai asiakassuhde toimeksiantajan (esim. kiinteistönvälittäjä, kiinteistönvälitystoimisto, asunnon myyjä, vuokranantaja, vuokralainen tai rakennuttaja) kanssa toimeksiannon suorittamista varten.

Markkinointirekisterin tarkoitus on kerätä tietoa liiketoimintaan liittyen asiakkuuksien lisäksi potentiaalisista uusista yritys-asiakkaista. Uusien potentiaalisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot julkisista lähteistä.

Keräämme meille tulleiden yhteydenotto- ja tarjouspyyntöjen yhteydessä tietoa asiakkuutta ja jälkimarkkinointia varten. Verkkosivujen kautta tulleissa tarjous- tai yhteydenottopyynnöissä asiakkaalta pyydetään erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. Pyydämme myös verkkosivuilla erikseen lupaa käyttää evästeitä anonyymin käyttäjätiedon keräämiseen.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä
 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen, esim. IPR-oikeudet
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Markkinointirekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • markkinointi ja mainonta
 • mainonnan kohdentaminen
 • markkina-analyysit ja markkinoinnin suunnittelu


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekistereihin kerätyt tiedot voivat sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • Yritystiedot (yrityksen nimi, koko, toimiala, laskutusosoite, muut yhteyshenkilöt)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto esim. asiakkaan erityispiirteet tai erityistoiveet palvelun toteutuksen ja toimituksen suhteen
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista ja muista Internet-lähteistä kerättävät tiedot
 • Asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten tilaukset, toimitukset ja tarjouspyynnöt
 • Toimeksiantoihin liittyvät tiedot, esim. yhteistyökumppaneista

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään erityisesti toimeksiantojen ja niitä koskevien tietojen osalta kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta lukien milloin viimeisin toimeksianto on toteutettu Kirjanpitolain mukaisesti (30.12.1997/1336 10§). Markkinointirekisterin tietoja säilytetään ei-asiakkuuksien osalta maksimissaan kaksi (2) vuotta.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme verkkopalveluidemme sekä muiden yhteydenottovälineiden kautta käytyjen keskustelujen ja vaihdettujen viestin pohjalta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista. Yksilöityä henkilödataa keräämme myös lomakkeiden kautta.

Käytämme verkkosivuillamme ja -palveluissamme evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen, jolloin evästeiden kieltäminen saattaa estää palvelun käytön.


7. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Hotjar


8. Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

 • Facebook Pixel
 • Google Ads


9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. Google Driven, iCloudin, Dropboxin tai Amazon Cloudfrontin yhteydessä.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien käyttöoikeus edellyttää rekisterien pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on myös oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.